นิทานพื้นบ้าน

คำถามโครงงาน

1.นิทานพื้นบ้านคืออะไร

2.นิทานพื้บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไร

3.นิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของนิทานพื้นบ้าน

2.เพื่อได้รู้จักกับนิทานพื้นบ้าน

3.เพื่อได้รู้จักองค์ประกอบของนิทานพื้นบาน

ชื่อ  นางสาวอภิรดี  ทุมรินทร์    เลขที่  31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2

เสนอ

อาจารย์คเชนทร์  กองพิลา

โรงเรียนฝางวิทยายน

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น